Není instalace jako instalace

aneb proč je kvalita instalace tak důležitá

Klimatizační jednotky (tepelná čerpadla) DAIKIN jsou dodávána v nejvyšší kvalitě a již na výrobní lince jsou všechny jednotky DAIKIN testovány v plném provozu a je ověřena jejich 100% funkčnost.

Více jak 80% technických problémů je způsobeno špatným návrhem zařízení, při dopravě nebo nekvalitní instalací. Nekvalitní montáž může negativně ovlivnit životnost zařízení a jeho účinnost.

Společnost Daikin a všichni Home Comfort Expert partneři si toto plně uvědomují a proto je naším společným cílem dbát na kvalitu instalace prováděnou instalačními společnostmi.

Aby klimatizace po léta spolehlivě, bezpečně a efektivně fungovala, je důležité, aby instalaci a uvedení klimatizace do provozu provedla skutečně odborná firma s použitím kvalitních materiálů.

Před započetím samotné instalace je potřeba zajistit:
• Správné navržení vhodného systému pro danou aplikaci, vhodně zvolit typ vnitřních jednotek, eliminovat zbytečné předimenzování nebo poddimenzování výkonu zařízení pro daný prostor (aplikaci). Správnost návrhu by Vám měla zajistit optimální provozní podmínky a ideální účinnost provozu.

V průběhu vlastní instalace je důležité zejména:
• Dodržet odstupové vzdálenosti od případných překážek, bránících proudění vzduchu kolem jednotky respektive na vzdálenosti mezi vnitřní a venkovní jednotkou ve svislém i vodorovném směru – ty jsou vždy určeny návodem pro instalaci. V případě změn směru vedení je potřeba počítat s určitým rádiem ohybu svazku. Nikdy nesmí dojít k zalomení potrubí (obr. 1). Doporučujeme používat„ohýbačky“ kdy docílíme plynulý oblouk.

• Používat odpovídající tepelnou izolaci zejména ve venkovním prostředí (obr. 2). Při použití nekvalitní tepelné izolace vzhledem k povětrnostním podmínkám a UV záření dochází k rozpadu izolace a tím ke snížení výkonu zařízení a vyšší energetické náročnosti provozu (obr.3).

• Udržet naprostou čistotu vnitřku trubek, do trubek se nesmí dostat prach, olej, ani voda (obr. 4) – zkušení montážníci provádějí letování trubek zásadně „pod dusíkem“ (v průběhu letování je do trubek puštěn inertní plyn) a v případě přerušení práce trubky nechávají zaslepeny. U systémů s větším průměrem potrubí je používání „dusíku“ samozřejmostí.

• Po dokončení montáže a napojení potrubí provést celkové pročištění okruhu dusíkem z tlakové nádoby, vedeným přes montážní elektronickou jednotku a následně provést tlakovou zkoušku, kterou je ověřena těsnost potrubních rozvodů.

• Pomocí vakuové pumpy provést pečlivé vyvakuování potrubí, odčerpání vzduchu až na vakuum (podtlak by měl udržet bez poklesu alespoň 10 minut) – tím je zajištěno, že jsou z potrubí odstraněny všechny látky (voda, olej, vzduch, dusík…), které by mohly ovlivnit vlastnosti chladícího média a tím i funkci celého zařízení – zde je potřeba si uvědomit, že důsledkem cizích látek v chladivu může být i zničení klimatizace.

• V případě potřeby doplnit chladivo nad rámec základní náplně (množství náplně je uvedeno v instalačním manuálu). Po výše uvedených činnostech a kontrolách je možno otevřít ventily u jednotek a následně pomocí měřících přístrojů zkontrolovat dosažený tlak chladiva. Pokud tlak nedosahuje potřebných hodnot, je nutno přes montážní jednotku z tlakové láhve doplnit okruh chladivem tak, aby v okruhu bylo dosaženo optimálních pracovních hodnot.

Instalací to nekončí – je potřeba pamatovat na to, že aby klimatizace po léta spolehlivě, bezpečně a efektivně fungovala, je potřeba ji nejen správně namontovat, ale také je potřeba ji pravidelně a kvalitně servisovat – krom čištění či výměny filtrů je potřeba pravidelně kontrolovat náplň chladiva a stav jednotlivých, zejména pohyblivých komponentů, stejně tak je potřeba kontrolovat čistotu výměníků obou jednotek.

V případě dotazů se obraťte na Vašeho Home Comfort Experta, který Vám dodá potřebné informace pro kvalitní instalaci. Stejně tak na vašeho Home Comfort Experta, popřípadě přímo na firmu Daikin (service@daikin.cz) se prosím obraťte v případě stížnosti na provedenou montáž.

Společnost BRNOCLIMA a.s. může využívat název HOME C°MFORT EXPERT (česky specialista na vnitřní komfort) společnosti DAIKIN. Společnost BRNOCLIMA a.s. tak byla vybrána na základě důkladného výběrového řízení, které vyžaduje aby společnost, která může používat toto ocenění byla specialistou ve svém oboru a byla výborně obeznámena s produkty a technologiemi DAIKIN. U firmy BRNOCLIMA zakoupíte všechny jednotky Daikin určené pro domácnosti. Pracovnici firmy BRNOCLIMA pravidelně navštěvují speciální kurzy, aby vám byli schopni poskytnout nejlepší možné služby. Výhodou firmy BRNOCLIMA je, že využívá speciální Daikin podpory a služeb, ze kterých má následně přínos koncový uživatel. Uvidíte, že pokud se rozhodnete pro služby Daikin Home C°mfort Expert partnera, vaše volba bude správná.

Prodej – montáž – servis klimatizace, vzduchotechniky a tepelných čerpadel

Naše firma disponuje dostatečným zázemím pro instalaci a servis klimatizací pro obytné domy i velké komerční objekty. Máme zkušenosti s realizacemi zakázek počínaje desítkami tisíc až po řádově miliony korun. Díky dlouholetým zkušenostem, vlastnímu odbornému servisu a spolupracující autorizované projekční kanceláři jsme schopni uspokojit požadavky i těch nejnáročnějších klientů.

V současné době komplexně zajišťujeme technické vybavení staveb s jejich následným provozním servisem, které slouží občanské bytové výstavbě, technologickým provozům, administrativě, obchodu, zdravotnictví, stravování, kultuře a sportu. Zpracováváme projektovou dokumentaci s rozpočty, realizujeme zakázky, zajišťujeme záruční i pozáruční servis vč.potřebných revizí.

Oprávnění, registrace, členství …

K vykonávání odborné činnosti v oblasti služeb souvisejících s klimatizačním a vzduchotechnickým zařízením, jsme držiteli následujících oprávnění a registrací:

 • Registrace v Registru revizních techniků chladících a klimatizačních zařízení pro provádění pravidelných revizních prohlídek nařízené Ministerstvem životního prostředí i SCHKT. (Revize chladících zařízení, jak ukládá zákon č. 86/2002Sb., § 29 odst. 6., by se měly provádět minimálně 1x ročně u všech zařízení s obsahem chladiva 3kg a více.)
 • Oprávnění od Ministerstva životního prostředí ČR k zacházení s látkami poškozující ozonovou vrstvu země, což jsou vybrané druhy chladiv.
 • Členství ve SVAZU CHLADÍCÍ A KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY (SCHKT)
 • Všichni naši zaměstnanci jsou pravidelně odborně školeni. V oboru elektrotechniky vybraní pracovníci splňují vyhlášku 50 §6. V oblasti spojování materiálů pájením na tvrdo a svařováním, jsou dotyční zaměstnanci držiteli svářečských průkazů. Servisní pracovníci chlazení jsou proškoleni na ekologické zacházení s chladivy a servisní úkony v oblasti malého a středního chlazení.
 • (Odborný servis smí provádět pouze osoby tomu způsobilé a to písemným doložením dosažení odborné kvalifikace v oborech elektro, svářeč či mechanik chladících zařízení.)
 • Všechny námi prováděné služby zajišťujeme s ohledem na platnou legislativu a zákony v ČR.
 • Činnosti, které nejsou předmětem podnikání firmy jsou zajišťovány pomocí subdodavatelů, se kterými firma BRNOCLIMA již několik let úspěšně spolupracuje.

Servis – „Bezpečný a dlouhodobý provoz zařízení si vyžaduje pravidelnou kontrolu! „

V oblasti vzduchotechniky a klimatizace nabízíme pravidelné servisní prohlídky všech značkových zařízení (DAIKIN, FUJITSU, SINCLAIR,…) včetně servisních zásahů vyžádaných provozem a poruchami zařízení.
Nečistoty (prach, listy, peří, hmyz a další) nepříznivě ovlivňují účinnost klimatizačního zařízení, ale i jeho životnost. Dalším negativním prvkem je vznik bakterii, plísní, mikrobiologických organizmů především ve vnitřních dílech klimatizačních jednotek. Pro zamezení těchto skutečností je nutná pravidelná servisní činnost klimatizačních zařízení.
Základem kvalitního provozu vzduchotechniky je pravidelný výměna vzduchotechnických filtrů, které zajistí čistotu vyfukovaného vzduchu do větraných prostor.
Filtry a filtrační materiály dodáváme od renomovaných výrobců.

Montáže – „Odborná montáž zařízení je předpokladem jeho bezporuchové funkce a dlouhé životnosti!“

Odbornou montáž klimatizačních zařízení smí provádět pouze osoby tomu způsobilé a to písemným doložením dosažení odborné kvalifikace v oborech elektro, svářeč a mechanik chladících zařízení.
Naše firma zajišťuje vlastními montážními pracovníky montáže všech námi nabízených zařízení. Vše zajišťujeme s ohledem na platnou legislativu a zákony v ČR v této oblasti.

Cena montáže se skládá z následujících základních částí:

 1. Základní cena montáže zařízení
 2. Cena za dodávku a montáž Cu rozvodů chladiva
 3. Cena za dodávku a montáž ostatního montážního příslušenství (nutné/volitelné, např. konzoly, PVC lišty, čerpadla kondenzátu…)
 4. Cena za zprovoznění, zaregulování a předání zařízení se zaškolením obsluhy, předání dokumentace, likvidace odpadu

Výsledná cena za montáž je velmi ovlivněna vlastní situací montáže a je velmi obtížné jí stanovit bez bližších znalostí konkrétních podmínek instalace konkrétního zařízení. Rovněž se liší cena montáže samostatných splitových jednotek, multisplitových jednotek (více vnitřních a jedna venkovní jednotka) a velkých klimatizačních systémů. Pro přehlednost uvádíme aspekty ovlivňující ceny montáže základních zařízení typu split a multisplit.

1) Základní cena montáže

Základní cena montáže zahrnuje umístění, montáž a celkové zprovoznění zařízení. Jedná se o ceníkovou hodnotu, která respektuje náročnost, složitost a pracnost montážních postupů, která je závislá na předepsaných údajích od výrobce k typu a výkonu zařízení. Závěr montáže je uvedení zařízení do provozu vč. jeho zaregulování a předání do provozu s potřebnou dokumentací a se zaškolením obsluhy.

2) Cena za rozvody chladiva

Cena je závislá na předepsaných údajích od výrobce k typu a výkonu zařízení, dále na dimenzích a délce potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou a je kalkulována na 1m rozvodů. Cena za rozvody chladiva v sobě zahrnuje veškeré rozvody mezi vnitřní a venkovní jednotkou, tj. speciální čisté Cu měděné potrubí kapaliny, potrubí plynu, potřebnou kvalitní tepelnou kaučukovou izolaci, komunikační kabeláž a kotevní a úchytový materiál. Příplatkem k ceně může být uložení rozvodu do PVC lišt, zasekání pod omítku, montáže potrubí z lešení či za pomoci horolezecké techniky, popřípadě kombinace uvedených příplatků.

3) Ostatní cenové položky

Jedná se o položky zahrnující další věci spojené s montáží zařízení v konkrétním případě dle situace na místě popř. dle přání zákazníka. Tyto položky se nemusejí ale mohou dle situace v kalkulaci objevit a mnoho z nich je nutno oceňovat dle konkrétní situace. Proto jejich výši zde neuvádíme ale uvádíme zde pouze jejich základní přehled:

 • konstrukce pod venkovní jednotku
 • elektrický přivod bez nutnosti revize
 • elektrický přívod vč. revize
 • čerpadlo kondenzátu vč. montáže
 • lišty pro uložení rozvodů
 • stavební práce a přípomoce
 • použití montážní plošiny
 • nutnost horolezecké montáže
 

Comments are closed.